Ten serwis korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę -nie pokazuj więcej tej informacji więcej…

OK

Polityka cookies

 1. Niniejsza Polityka Cookies powstała w oparciu o wymóg prawa wynikający z ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. Prawo telekomunikacyjne
 2. Użyte w niniejszej Polityce Cookies pojęcia mają następujące definicje:
  • Administrator – właściciel Serwisu tj. firma Rzeźbiarz Marzeń – Adam Kania, e-mail: biuro@designerofdreasm.pl
  • Użytkownik – każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www.designerofdreasm.pl (i wszystkie podstrony).
  • Serwis – cała zawartość internetowa mieszcząca się pod adresem www.designerofdreasm.pl
  • Cookies, Ciasteczka - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Administrator informuje, że Serwis zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, natomiast nie gromadzi żadnych innych danych o Użytkowniku. W szczególności Administrator oświadcza, że w Serwisie nie są stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.
 4. Administrator Sklepu informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  • Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie dokonywać logowania.
  • Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
 5. Administrator informuje, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • Cookis, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  • Cookis, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  • Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 6. Należy mieć świadomość, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 8. Administrator oświadcza, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Najczęściej szukane:

Najczęściej wyświetlane

  87107
  81717
  78474
  74674
  72152
  71614
  71295
  69514
Artykuły filtrowane wg daty: maj 2023

Na naszą codzienność składa się mnóstwo cu­dów.
Bywa, że tego nie dostrzegam ale wystarczy, że zaczynam opisywać tąże codzienność w modlitwie, a moje oczy się otwierają.
Zobacz też: ręcznie rzeźbiona patera "Wróble - karmienie pisklęcia"
Opublikowano w Blog

Za­twar­dzia­łość w ura­zach i gnie­wie nad­szar­pu­je zdro­wie – za­kłó­ca sen, pod­su­wa używ­ki, znie­chę­ca do przy­jem­no­ści. Jest rdzą wy­że­ra­ją­cą dziu­ry w psy­chi­ce.
 
Ewa Woydyłło
 
Zobacz też: Elegancki i niepowtarzalny komplet puzderek - rzeźbione Niedźwiadki
Opublikowano w Blog
poniedziałek, 29 maj 2023 14:06

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 220

"Gdyby" w czasie przeszłym niczego nie zmienia w czasie teraźniejszym.
Albo ra­czej zmie­nia, bo po­głę­bia bez­na­dzie­ję.
 
Ewa Woydyłło
 
Zobacz też: Elegancki i niepowtarzalny komplet puzderek - rzeźbione Niedźwiadki
Opublikowano w Blog

Sa­mo­ak­cep­ta­cja jest fun­da­men­tem po­czu­cia war­to­ści. Jej dwa naj­waż­niej­sze skład­ni­ki to sza­cu­nek i za­ufa­nie – w tym wy­pad­ku wobec sie­bie.
 
Ewa Woydyłło
Zobacz też: orzechowy rzeźbiony przybornik na biurko - gekon
Opublikowano w Blog

Czy­jaś złość może się wy­da­wać nie­sto­sow­na lub nie­pro­por­cjo­nal­na je­dy­nie wtedy, gdy nie wiemy, co ją wzbu­dzi­ło. Ale je­że­li osoba coś czuje, to czuje.
 
Ewa Woydyłło - Droga do siebie
Zobacz też: Patera "Wróble - karmienie pisklęcia" - ręcznie rzeźbione
Opublikowano w Blog
czwartek, 25 maj 2023 14:06

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 216

Po­czu­cie war­to­ści jest bli­sko­znacz­ne z po­czu­ciem sa­tys­fak­cji z two­je­go dzia­ła­nia, a więc z tego, jak ży­jesz, pra­cu­jesz i bu­du­jesz swoje re­la­cje.
 
Ewa Woydyłło
Zobacz też: Patera "Wróble - karmienie pisklęcia" - ręcznie rzeźbione
Opublikowano w Blog

I będę pytać swoje stu­dent­ki, co by ro­bi­ły, gdyby się nie bały. Wy­słu­cham ich wy­po­wie­dzi. I przy­po­mnę im ze współ­czu­ciem, że to brak sta­rań jest praw­dzi­wą po­raż­ką. Ja się sta­ram. I się boję”. 
 
Emi­lie Pine
 
Zobacz też: rzeźba drewniana "Mali Tancerze"
Opublikowano w Blog

Szczę­śli­wi ro­dzi­ce wy­cho­wu­ją szczę­śli­we dzie­ci. Może więc pra­gnie­nia szczę­ścia też nie warto wy­le­wać z ką­pie­lą.
Smu­tek nad­we­rę­ża, na­to­miast ra­dość życia do­da­je wi­go­ru.
 
Ewa Woydyłło
 
Zobacz też: Patera "Wróble - karmienie pisklęcia" - ręcznie rzeźbione
Opublikowano w Blog
poniedziałek, 22 maj 2023 16:06

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 213

Smu­tek rodzi smu­tek oraz przy­gnę­bie­nie, a na­rze­ka­nie jest spo­łecz­nie za­raź­li­we. Naj­mniej od­por­ne oka­zu­ją się na to małe dzie­ci.
 
Ewa Woydyłło
 
Zobacz też: igraszki matki - przybornik z dwiema szufladkami na biżuterię, z rzeźbą dwóch słoni
Opublikowano w Blog
Strona 1 z 4