Ten serwis korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę -nie pokazuj więcej tej informacji więcej…

OK

Polityka cookies

 1. Niniejsza Polityka Cookies powstała w oparciu o wymóg prawa wynikający z ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. Prawo telekomunikacyjne
 2. Użyte w niniejszej Polityce Cookies pojęcia mają następujące definicje:
  • Administrator – właściciel Serwisu tj. firma Rzeźbiarz Marzeń – Adam Kania, e-mail: biuro@designerofdreasm.pl
  • Użytkownik – każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www.designerofdreasm.pl (i wszystkie podstrony).
  • Serwis – cała zawartość internetowa mieszcząca się pod adresem www.designerofdreasm.pl
  • Cookies, Ciasteczka - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Administrator informuje, że Serwis zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, natomiast nie gromadzi żadnych innych danych o Użytkowniku. W szczególności Administrator oświadcza, że w Serwisie nie są stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.
 4. Administrator Sklepu informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  • Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie dokonywać logowania.
  • Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
 5. Administrator informuje, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • Cookis, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  • Cookis, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  • Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 6. Należy mieć świadomość, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 8. Administrator oświadcza, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Najczęściej szukane:

Najczęściej wyświetlane

  87107
  81717
  78475
  74677
  72154
  71616
  71298
  69518
Artykuły filtrowane wg daty: marzec 2023
piątek, 31 marzec 2023 21:10

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 161

Miłość to posza­no­wa­nie

Posza­no­wa­nie ozna­cza pra­gnie­nie, aby drugi czło­wiek mógł się roz­wi­jać i ro­snąć taki, jaki jest.

Erich Fromm 

Zobacz też: Elegancki i niepowtarzalny komplet puzderek - rzeźbione Niedźwiadki
Opublikowano w Blog
czwartek, 30 marzec 2023 22:43

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 160

Miłość to odpowiedzialność

Odpowiedzialność matki za jej maleń­kie dziec­ko po­le­ga głów­nie na tro­sce o jego po­trze­by fi­zycz­ne. W miło­ści pomię­dzy doro­słymi ludź­mi doty­czy ona głów­nie psy­chicz­nych po­trzeb dru­giego czło­wieka.

Erich Fromm

Zobacz też: Patera "Wróble - karmienie pisklęcia" - ręcznie rzeźbione
Opublikowano w Blog
środa, 29 marzec 2023 20:43

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 159

Mi­łość i praca to rze­czy nie­roz­łącz­ne. Kocha się to, dla czego się pra­cuje, i pra­cuje się dla tego, co się kocha.

Erich Fromm 

Zobacz też: orzechowy rzeźbiony przybornik na biurko - gekon
Opublikowano w Blog
wtorek, 28 marzec 2023 20:43

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 158

Czyn­ny cha­rak­ter miło­ści – poza ele­men­tem dawa­nia – ujaw­nia się w tym, że za­wsze wystę­pują w niej pewne pod­sta­wowe skład­niki wspól­ne dla wszyst­kich jej form. Są to: tro­ska, poczu­cie odpo­wie­dzial­no­ści, posza­no­wa­nie i pozna­nie.

Erich Fromm

Zobacz też: Patera "Wróble - karmienie pisklęcia" - ręcznie rzeźbione
Opublikowano w Blog
niedziela, 26 marzec 2023 20:43

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 156

Je­że­li widzę w dru­gim czło­wieku to, co jest na samej po­wierzch­ni, do­strze­gam głów­nie róż­nice, to, co nas dzie­li. Je­że­li nato­miast prze­niknę do jego wnę­trza, do­strze­gę naszą toż­sa­mość, fakt na­sze­go bra­ter­stwa.

Je­że­li nato­miast prze­niknę do jego wnę­trza, do­strze­gę naszą toż­sa­mość, fakt na­sze­go bra­ter­stwa.

Erich Fromm

Zobacz też: Patera "Wróble - karmienie pisklęcia" - ręcznie rzeźbione
Opublikowano w Blog
sobota, 25 marzec 2023 18:43

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 155

Czło­wiek, który sie­dzi spo­koj­nie i roz­my­śla, nie mając w tym żad­nego in­ne­go celu poza zgłę­bie­niem sa­me­go sie­bie i swo­jej jed­no­ści ze świa­tem, uwa­żany jest za czło­wieka „bier­nego”, ponie­waż nie „robi” nic. A w isto­cie to odda­wa­nie się skon­cen­tro­wa­nej medy­ta­cji jest naj­wyż­szą formą aktyw­no­ści, jaka ist­nieje, jest dzia­ła­niem duszy, moż­li­wym jedy­nie pod warun­kiem ist­nie­nia we­wnętrz­nej wol­no­ści i nie­za­leż­no­ści.

Erich Fromm

Zobacz też: rzeźba drewniana "Mali Tancerze"
Opublikowano w Blog
piątek, 24 marzec 2023 19:43

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 154

Mi­łość to dzia­ła­nie, a nie bier­ne dozna­wa­nie. Czyn­ny cha­rak­ter miło­ści można naj­ogól­niej okre­ślić zda­niem, że ko­chać to przede wszyst­kim dawać, a nie brać.

Erich Fromm

Zobacz też: Patera "Wróble - karmienie pisklęcia" - ręcznie rzeźbione
Opublikowano w Blog
czwartek, 23 marzec 2023 18:43

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 153

Kto ocali jedno życie, postę­puje tak, jakby ura­to­wał cały świat; kto uni­ce­stwi jedno życie, czyni tak, jakby uni­ce­stwił cały świat.

Tal­mud

Zobacz też: igraszki matki - przybornik z dwiema szufladkami na biżuterię, z rzeźbą dwóch słoni
Opublikowano w Blog
środa, 22 marzec 2023 19:43

Aby dobrze rzeźbić życie - dzień 152

Aby się stać mi­strzem w ja­kiej­kol­wiek dzie­dzi­nie – opa­no­wa­nie sztu­ki musi być spra­wą mak­sy­mal­nego zain­te­re­so­wa­nia; nie może być nic waż­niej­szego na świe­cie od danej sztu­ki.

Erich Fromm - O sztuce miłości

Zobacz też: Rzeźbiona - groteskowa statuetka - Kot na Serze
Opublikowano w Blog
Strona 1 z 4